"Życie jest zbyt krótkie, by budzić się z żalem do całego świata. Kochaj ludzi, którzy dobrze Cię traktują i współczuj tym, którzy tego nie potrafią" - Anna Przybylska

Kronika stowarzyszenia

15.12.2023 – Spotkanie z Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego , by omówić naszą (stowarzyszenia Giżycko-Miasto Marzeń XXI Wieku) inicjatywę programową do wykorzystania przez nauczycieli w codziennej pracy edukacyjno-wychowawczej szkół zatrudniających członków ZNP. Członkom Zarządu ZNP uczestniczącym w spotkaniu niezależnie od zaprezentowania zamierzeń edukacyjno wychowawczych stowarzyszenia , przekazano również dwa listy otwarte ... do władz i mieszkańców Giżycka oraz do dyrektorów szkół ..

Listy do otwarcia i pobrania: List otwarty do Dyrektorów Szkół ... oraz List otwarty do Samorządu i mieszkańców Giżycka

3.12.2023 – Poszukując sojuszników umożliwiających upowszechnienie zamierzeń obywatelskiego zainteresowania dniem dzisiejszym i przyszłością naszego miasta , zwrócono się specjalnym listem do dziekanów i duchownych Giżycka.

W liście do Księży zwracaliśmy się o pomoc w uprzytomnieniu znaczenia społecznego i gospodarczego oraz wzbudzeniem inspiracji dla ambitnej wizji GIŻYCKA jako MIASTA MARZEŃ XXI WIEKU , „zarazić” pozytywnym obywatelskim działaniem Giżycczan a szczególnie młodych

Budowanie dumy z miejsca urodzenia i wdrożenie do pragmatycznego myślenia o MIEŚCIE MARZEŃ oraz angażowania się na jego rzecz może i powinno być przy wsparciu duchownych jednym z ważnych celów edukacyjno - wychowawczych młodych obywateli Giżycka.

Osobiście wierzę , że Księża - Duchowni jako pasterze Kościoła Rzymsko-Katolickiego mający autorytet u wiernych mają możliwość inspirowania tych wiernych do aktywnego życia i przyzwoitego funkcjonowania w społeczności obywatelskiej zatroskanej m.in. perspektywami dla rodzin ale również i przyszłością Giżycka jako miasta marzeń.

Zwracając się do Księży chcielibyśmy pozyskać wsparcie duchowieństwa w długofalowej kampanii społeczno-edukacyjno-wychowawczej.

Wzorem już sprawdzonym m.in. zamierzamy wypracować (w różnych konkursach czy lokalnych inicjatywach) DEKALOG MIASTA MARZEŃ , w pewnym sensie jako „konstytucyjna” wizja miasta marzeń .

List do dziekanów i duchownych ... - link do otwarcia i pobrania

25.08.2023 – W poszukiwaniu sojuszników dla realizacji celów stowarzyszenia Giżycko-Miasto Marzeń XXI Wieku , za zgodą Pana Starosty Mirosława Drzażdżewskiego, Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w naradzie dyrektorów szkół nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku. Wystąpienie Przedstawiciela zostało wsparte skierowanym do dyrektorów listem otwartym przedstawiającym nowe szanse wychowawcze szkół wokół rozwijania lokalnego obywatelskiego patriotyzmu młodych mieszkańców Giżycka.

Tym działaniem i argumentacją chcieliśmy:

  • Zachęcić do omówienie takiej inicjatywy edukacyjno-wychowawczej przez Rady Pedagogiczne – oczywiście z naszym (stowarzyszenia) udziałem;

  • Uznania przez szkolną Radę pedagogiczną tej naszej propozycji jako akceptowanej metody wychowawczej;

  • Pozyskanie w gronie pedagogicznym szkoły nauczycielskiego lidera - opiekuna Szkolnego Koła Młodych (Giżyckich Orląt) – gdyby powstawały i było takie zainteresowanie wśród młodzieży.

  • Umożliwienie promocji na terenie szkoły celów stowarzyszenia GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU i zachęt do organizowani się uczniów w Szkolnym Kole Młodych jako formach zainteresowań poza lekcyjnych .

List otwarty do Dyrektorów Szkół ... link do otwarcia i pobrania

18.04.2023 – W ramach upowszechniania idei powstania stowarzyszenia GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU , złożono wizytę przedstawicieli stowarzyszenia (Stanisława Tołwińskiego i Rafała Zarycza) na sesji Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Celem tej wizyty było przedstawienie statutowych zamierzeń naszego stowarzyszenia ale i pozyskanie - zainspirowania giżyckich seniorów dla wspierania społecznego i w rodzinach potrzeby myślenia o Giżycku za 30,50 czy 70 lat.

(fot. Rafał Zarycz)

Mamy nadzieje , że takimi inicjatywami jak spotkanie z seniorami , „krok po kroku” przyczyniamy się do inspirowania obywatelskiego coraz częściej myślenia - z troską nawet o własnych najbliższych - o GIŻYCKU JAKO MIEŚCIE MARZEŃ i szansy dla nowego pokolenia.

14.04.2023 – Poszukując wsparcia naukowego  Wyższych Uczelni dla budowania wizji Giżycka za 30,50 czy 70 lat , Stowarzyszenie skierowało list do Rektorów 20 uczelni wybranych w wyniku aktywnej penetracji Rafała Zarycza, internetowych  portali Uczelni,  w  kilku uzgodnionych miejscowościach. Intencją Stowarzyszenia jest zainteresowanie Rektorów i Dziekanów specjalistycznych  kierunków studiów eksperymentem rozwojowo-obywatelskim pn. GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU.

Pełny tekst pisma do Rektorów jest dostępny w zakładce  INICJATYWY I DOKONANIA Poszukiwanie naukowo-dydaktycznego wsparcia  dla wizji MIASTA MARZEŃ!

4.04.2023  - Stowarzyszenie kierując się celami swojej działalności  i będąc żywotnie zainteresowane zasygnalizowaniem spraw, które sądzimy za perspektywicznie ważne w rozwoju i funkcjonowaniu miasta, kieruje specjalne pismo do Burmistrza Giżycka. W wystąpieniu zasygnalizowano osiem  problemów godnych zauważenia w przygotowywanej  przez Urząd Miasta strategii do roku 2030. Pełny tekst wstąpienia prezentowany jest w zakładce INICJATYWY I DOKONANIA... jako link  kończący notkę pt. „W trosce o przyszłość Giżycka”.

22.02.2023 - Zebranie członków stowarzyszenia, pod przewodnictwem Pana Wiesława Pietrzaka na którym m.in. dokonano rozpoznania wyższych uczelni kształcących w specjalnościach mogących mieć znaczenie dla perspektyw rozwojowych Giżycka i omówienia działań dla pozyskania patronatu tych uczeni nad tworzeniem i wdrażaniem właśnie wizji Giżycka marzeń. Przedyskutowano – omówiono projekt portalu stowarzyszenia : www.gizycko-miastomarzen.pl opracowanego przez Jakuba Leonka i Łukasza Sielewicza – maturzystów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. W dyskusji odniesiono się z uznaniem dla pracy Jakuba i Łukasza oraz wsparcia Dyrekcji ZSEiI przy realizacji tego zamierzenia oraz wskazano jedynie drobne korekty do pilnego zrealizowania.

10.12.2022 - Niespodziewanie zmarł śp. Andrzej Paszkiewicz nasz kolega i od 4 listopada członek Stowarzyszenia GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU. Pożegnalne wspomnienie o śp. Andrzeju Paszkiewiczu na https://gizycko.pl/stanislaw-tolwinski-wspomina-sp-andrzeja-paszkiewicza/

4.11.2022 - Zebranie członków stowarzyszenia, pod przewodnictwem Pana Wacław Strażewicza na którym m.in. przyjęto do Stowarzyszenia Panów: Bohdana Makowskiego, Andrzeja Paszkiewicza i Rafała Zarycza oraz jednomyślnie zaakceptowano KIERUNKI  PROGRAMOWE STOWARZYSZENIA. Do  wykorzystania  publikacja  na portalu Miasta Giżycko pod linkiem https://gizycko.pl/stowarzyszenie-gizycko-miasto-marzen-xxi-w-/

12.10.2022 - Udane organizacyjnie i merytorycznie spotkanie na Wieży Ciśnień z osobami wyróżnionymi MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA GIŻYCKA - dla poinformowania o zamiarach stowarzyszenia przedyskutowania pewnych założeń Więcej informacji o spotkaniu opublikowano w portalu miasta Giżycko.

21.09.2022 - Inicjatywa spotkania ze studentami - z Giżycka (bez oczekiwanej frekwencji bo informacja nie dotarła do młodych giżycczan)

25.05.2022 – Wystąpienie do Burmistrza Giżycka , Przewodniczącego Rady Miasta i Radnych Samorządu Miasta w sprawie lotniska w rejonie Mazury Rasidence

23.05.2022 - Skierowano List Otwarty do Samorządu i mieszkańców Giżycka w sprawie utworzonego stowarzyszenia

18.05.2022 - pierwsza wpłata w wysokości 500,00 PLN na działalność Statutową Stowarzyszenia zrealizowana przez Stanisława Tołwińskiego . Kolejnym zasileniem rachunku była wpłata Pana Kamila Purłana - w wysokości 200,00 PLN;

11.05.2022 - Założeniu rachunku bankowego w Mazurskim Banku Spółdzielczym , w Giżycku

25.04.2022 - Decyzja GUS o nadaniu nr REGONU

25.04.2022 - Decyzja US w Giżycku o nadanie nr NIP

11.04.2022 - Decyzja starostwa o wpisaniu GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU do rejestru stowarzyszeń zwykłych pod nr 31;

28.03.2022 - Wniosek Stowarzyszenia o zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym w Giżycku;

12.03.2022 - Zebranie założycielskie Stowarzyszenia GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU. Przewodniczył zebraniu założycieli Pan Wacław Strażewicz